Mateřská školka Zádveřice-Raková

Čtvrtek, 22. 08. 2019
A+ A A-

Školní vzdělávací program

Obecná charakteristika školy


Mateřská škola vznikla v roce  8.května 1977. Nachází se v klidném prostředí obce Zádveřice.
Je to velmi pěkná, dvoupatrová budova s rozlehlou školní zahradou, která je dětmi celoročně využívána. Třídy jsou moderně vybavené, světlé a  prostorné.
Součástí školy je i školní  jídelna s kapacitou 150 jídel. Naše školní jídelna vaří i pro žáky  a zaměstnace ZŠ Zádveřice.
Kapacita Mateřské školy se k 1.září 2012 rozšířila. Prostory druhé třídy, které dříve sloužily z části žákům ZŠ jako školní jídelna a z části dětem MŠ  jsou teď plně využívány jen mateřskou školou. Školní jídelna je přemístěna do bývalých prostor OÚ.
Tím se  navýšila celková kapacita školy  na 56 dětí. Je to maximální možný počet dětí, který lze v MŠ  dosáhnout. Byly nutné   úpravy tříd a  sociálního zařízení tak,  aby  vyhovovaly  náročným požadavkům ze strany hygieny kladené na pobyt  dítěte  v MŠ.  Tato kapacita byla stanovena Krajskou hygienickou stanicí.
 

Zaměření MŠ

Naše MŠ je venkovského typu a proto se snažíme ukazovat dětem přednost života na vesnici. Zaměření školy je všeobecné.
Vytváříme základy pro pěkný  přístup dětí k přírodě, životnímu prostředí a místu, kde žijí.
Upevňujeme vztahy k rodině a ke kolektivu formou dětem blízkou a chápající.
Učíme děti vážit si práce jiných lidí a neničit vytvořené hodnoty.

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání„S kamarády vesele po celý rok“

 

Charakteristika školního vzdělávací programu

Při zpracování školního vzdělávacího programu jsme vycházeli z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je v souladu s Rámcovým programem předškolního vzdělávání. Vychází z cílů a kompetencí, které jsou jím dané.
Záměrem výchovného působení a filosofií školy je vytvořit veselou školku, ve které by se děti  cítily radostně a spokojeně.
Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet dítě po stránce fyzické, psychické a sociální.
Vést je tak, aby na konci předškolního období bylo schopno zvládnout nároky, které na něj budou kladeny.  
Cílem výchovné práce je co nejvíce se  přiblížit splnění očekávaných kompetencí a to tak, aby dítě, které opouští  MŠ bylo osobností jedinečnou, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatnou, sebevědomou a zodpovědnou.

Kompetence, které jsou považovány za klíčové pro etapu předškolního vzdělávání

 •  kompetence k učení( soustředěnost, pozornost, objevování, zkoumání )
 •  kompetence k řešení problémů ( samostatné řešení problémů )
 •  kompetence komunikativní ( ovládání řečí, výtvarnými a hudebními    prostředky, dramatizaci )
 •  kompetence sociální a personální(samostatné rozhodování o svých činnostech, vytvoření si vlastního názoru, uvědomění si svého jednání a jeho důsledků)
 •  kompetence činnostní a občanské ( uvědomění si smyslu pro povinnost ve hře, v práci i učení, vážit si práce druhých, dbát na osobní zdraví i zdraví druhých )

 

Záměry našeho předškolního vzdělávání

 •  vychovávat děti zdravé, veselé, všestranně vzdělané a spokojené
 •  vytvořit dětem ovzduší laskavé s pocitem bezpečí a pohody
 •  vytvářet dětem podmínky k rozvoji tělesného i duševního zdraví, rozvíjet návyky zdravého životního stylu (hra je hlavní činností v naší mateřské škole, je zdrojem poznání, zkušeností, postojů, jednání, chování, pozorování a napodobování)
 • učit děti žít mezi ostatními, spolu  komunikovat, nacházet mezi nimi kamarády pro život, hru i učení (respektovat, že každé dítě je jiné, originální osobnost, je nutný ke každému individuální přístup)
 •  vytvářet kladný vztah jak k přírodě živé, tak k přírodě neživé

 

Vzdělávací cíle

 •  rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost s ohledem na věk a možnosti dítěte, podporovat u dětí sportovní aktivity
 •  rozvíjet komunikativní aktivity a řečový projev
 •  podporovat u dětí vytváření citových vazeb, empatie, zdravé sebevědomí a sebedůvěru ale zároveň umět chránit svoje soukromí a bezpečí ve vztahu k okolí

 

Filozofie MŠ :   „ Dva jsou víc než jeden, a proto nikdy nejsi sám

Chceme, aby se děti naučily žít ve skupině svých vrstevníků, kterou budou považovat za své společenství, aby poznaly kamarádství, místo kde patří a kde to mají rádi. V tom jim budou pomáhat jejich kamarádi Zvídálek a Kašpárek – maňásci, kteří jim pomůžou odbourávat ostych, komunikovat bez zábran nejen mezi sebou samými ale i s dospělými a pomůžou upevňovat jejich zdravé sebevědomí.

Vzdělávací obsah je zaměřen na poznávání přírody, ochranu životního prostředí a estetiku. Témata jsou odvozena z cyklu ročního období. Vzdělávací obsah je zpracován do 4 integrovaných bloků , která jsou dále rozpracovávány do tématických celků.

Integrované bloky:

 1. Podzim volá kamarády
 2. Zimu máme všichni rádi
 3. Těšíme se na jaro
 4. Léto milé léto

 

Kalendář aktuálně

19.8. 6.30 - 23.8. MŠ ZAVŘENA

19.8. 6.30 - 23.8. MŠ ZAVŘENA

19.8. 6.30 - 23.8. MŠ ZAVŘENA

19.8. 6.30 - 23.8. MŠ ZAVŘENA

Nejoblíbenější články

eu 2017

Přihlásit se

Můžete se přihlásit, nebo Vytvořit účet