Mateřská školka Zádveřice-Raková

Čtvrtek, 22. 08. 2019
A+ A A-

Úplata za vzdělávání

ÚPLATA  ZA  PŘEDŠKOLNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ  DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

schválil:      ředitelka školy Bc. Markéta Jaroňková
účinnost:     od 1.září 2019
závaznost:   směrnice je závazná pro všechny zákonné zástupce dítěte přijaté do MŠ

Tato směrnice je vydána na základě ustanovení § 123 odst. 4  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, obojí ve znění pozdějších předpisů. Směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole, možnost osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

 

Čl. l Úvodní ustanovení

1.1 Mateřská škola Zádveřice-Raková, okres Zlín, příspěvková organizace vybírá úplatu na částečnou úhradu neinvestičních výdajů na dítě, a to po celou dobu jeho docházky do mateřské školy (dále jen úplata) kromě výjimek. Úplata se hradí i v nepřítomnosti dítěte, a to v plné výši.

1.2 Úplatu platí rodiče dítěte nebo jiní zákonní zástupci dítěte (dále jen plátci).

1.3 Úplata bude použita na částečnou úhradu neinvestičních výdajů Mateřské školy Zádveřice-Raková, okres Zlín, příspěvková organizace

 

Čl. 2 Výše úplaty

2.1 Výše úplaty činí 500,- Kč měsíčně za každé zapsané dítě. Základní částka úplaty je stanovena tak, aby nepřesáhla 50 %  skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v uplynulém kalendářním roce.

2.2 Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle čl. 2.1 a 2.2 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

2.3 Ředitelka mateřské školy stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání (dále jen „úplata“) na období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě ve škole nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku.

 

Čl. 3 Splatnost úplaty

3.1 Platba se provádí inkasním příkazem na účet školy 181713869/0300. Úplatu ve výjimečných odůvodněných případech vybírá vedoucí školní jídelny v hotovosti v předem dohodnutém termínu.

3.2 Úplata musí být uhrazena vždy do 15. dne stávajícího měsíce na účtu mateřské školy Zádveřice - Raková, okres Zlín, příspěvková organizace.

3.3  Nebude-li úplata zaplacena včas, tj. do 15 dne stávajícího měsíce, bude postupováno dle § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů, který umožňuje, že:

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné § 35 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 4 Osvobození od úplaty

4.1 Úplatu podle článku 1.1 není povinen hradit zákonný zástupce dítěte v těchto případech:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy potvrzením od poskytovatele dávek.

4.2 Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku.

4.3 Ředitelka školy může rozhodnout o částečném prominutí úplaty z důvodu dlouhodobé nemoci dítěte, která trvá déle než 2 měsíce (§ 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění). 
Osvobození je poskytnuto až po 2 měsíční nepřítomnosti dítěte.

  - nemoc na doporučení lékaře

  - lázeňský pobyt

 Na základě písemné žádosti zákonného zástupce doručené ředitelce mateřské školy, ředitelka sníží úplatu o 50 %.

  - ředitelka ověří údaje v žádosti

 

Čl. 5 Prokazování osvobození od úplaty

5.1 Plátci, kterých se týká osvobození od úplaty na základě platných právních předpisů, požádají písemně o osvobození od úplaty ředitelku mateřské školy a k žádosti doloží rozhodnutí příslušného Úřadu práce odboru státní sociální podpory o pobírání dávek uvedených v článku 4.1. Pro osvobození úplaty dle článku 4.3 předloží rodiče potvrzení od lékaře.

5.2 Plátcům, kteří z jakéhokoliv důvodu neprokáží tuto skutečnost do stanoveného termínu, bude účtována úplata v plné výši.

5.3 Plátci jsou povinni při skončení platnosti rozhodnutí o pobírání dávek uvedených v článku 4.1 okamžitě o této skutečnosti informovat ředitelku MŠ. Pokud tak neučiní, bude jim úhrada účtována zpětně od doby ukončení nároku na pobírání dávek.

 

Čl. 6 Prominutí úplaty

V souladu s § 123 odst. 4 školského zákona, ředitelka mateřské školy Zádveřice – Raková promíjí úplatu za předškolní vzdělávání dětem, které jsou uvedeny v § 27 odst. 5 školského zákona a v případě dětí, uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 7 Závěrečná ustanovení

7.1 Tímto se ruší Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání vydané dne 25. 6. 2018 s účinností od 1. 9. 2018.

7.2 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v příspěvkové organizaci nabývá účinnosti dne 1. 9. 2019

 

V Zádveřicich dne  30. 5. 2019


Bc. Markéta Jaroňková,ředitelka
Mateřské školy Zádveřice-Raková

 

Kalendář aktuálně

19.8. 6.30 - 23.8. MŠ ZAVŘENA

19.8. 6.30 - 23.8. MŠ ZAVŘENA

19.8. 6.30 - 23.8. MŠ ZAVŘENA

19.8. 6.30 - 23.8. MŠ ZAVŘENA

Nejoblíbenější články

eu 2017

Přihlásit se

Můžete se přihlásit, nebo Vytvořit účet