Mateřská školka Zádveřice-Raková

Pátek, 25. 05. 2018
A+ A A-

Školní řád

 

Čj. ŘMŠ 5/14 (Možnost stažení v PDF zde)

Vydal: Ředitelka Mateřské školy Zádveřice-Raková, Ilona Šimečková
Schválila: Ilona Šimečková, ředitelka školy
Účinnost: od 1.9.2014
Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance Mateřské školy Zádveřice.

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. Provoz a vnitřní režim školy. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí.

Obsah:

1. Úvodní ustanovení
2. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
3. Úplata za předškolní vzdělávání
4. Ukončení předškolního vzdělávání
5. Provoz Mateřské školy
6. Stravování dětí
7. Obsah předškolního vzdělávání
8. Bezpečnost a ochrana
9. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi
10. Ochrana před sociálně patologickými jevy
11. Další práva a povinnosti rodičů
12. Práva a povinnosti dětí
13. Práva a povinnosti pedagogů a zaměstnanců
14. Pravomoci ředitelky školy
15. Zacházení s majetkem školy
16. Odložené věci v MŠ
17. Závěrečná ustanovení

 


1. Úvodní ustanovení

Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např. zákonem č.258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, vyhláškou 84/2005 o závodním stravování, zákonem č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů.

 

2. Přijímání dětí do mateřské školy


Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v souladu s rozhodnutím zřizovatele
Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.
Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let věku, po dohodě a podle
podmínek školy i děti mladší 3 let, na základě vyřízení písemné žádosti rodičů. Postup při
přijímání dětí upravují vydaná kritéria.

1. Ředitelka stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o
přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok.
Termín je obvykle stanoven na měsíc březn-dube ndaného roku.

2. O přijetí dítěte a o stanovení zkušebního pobytu v délce maximálně 3 měsíce ve správním
řízení rozhoduje ředitelka školy.

3. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

4. Přednostně jsou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.

5. Dítě může být do mateřské školy přijato i v průběhu roku, pokud to umožňují kapacitní
podmínky školy.

6. Rodiče při zápisu obdrží žádost a evidenční list dítěte. Tiskopis – žádost vrátí v co nejkratším termínu řádně vyplněný k rukám ředitelky školy. Na evidenčním listě je povinen zákonný zástupce doložit vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte a zda je řádně splněno očkování dle
očkovacího kalendáře a přinese ho v ten den, kdy dítě nastoupí do mateřské školy.
Nejdéle do 30 dnů po podání žádosti obdrží zákonný zástupce rozhodnutí ředitelky školy a to ve správním řízení.

7. Dítě, které má být přijato do MŠ, by mělo již samostatně chodit – nepoužívat kočárek, jíst lžící, pít z hrníčku nebo sklenice, samostatně používat WC (ne nočník), umývat se, nenosit plenky, umět smrkat, nepoužívat dudlík, má se snažit samo oblékat a nazouvat obuv.

8. Rodiče v součinnosti se školou pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygieně, uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku. Dbají, aby děti měly ve svých skříňkách pořádek. Pomáhají škole při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k dospělým (zdravení, zdvořilost, kázeň) a k sebeúctě,
k úctě k práci jiných lidí.

9. Při přijetí do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole.

10. Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně. Zvláště pak v období adaptace na nové prostředí.
V případě, že dítě bez řádné omluvy nenavštěvuje mateřskou školu déle jak 2 týdny, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte do této mateřské školy.

 

3. Úplata za předškolní vzdělávání

1. Za předškolníl vzdělávní platí zákonní zástupci úplatu. Úplata se neplatí v posledním ročníku mateřské školy.

2. Výši úplaty stanovuje ředitelka školy na základěnzákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 43/2006 o předškolním vzdělávání. Od 1.1.2012 je bezúplatnost v mateřské škole v posledním ročníku nejvýše 12 měsíců. / § 123 odst.2 zákona 561/2004 Sb. / Aktuální výši úplaty stanoví ředitelka školy na daný školní rok a je sdělena zákonným zástupcům při vstupu na informační tabuli nejpozději do 30.června předcházejícího školního roku. – viz. Vnitřní směrnice MŠ Zádveřice-Raková k úplatě za předškolní vzdělávání pro školní rok . V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí stanovenou výši úplaty ředitelka školy zákonnému zástupci při přijetí dítěte. Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí po celý školní rok od 1.9. do 31. 8.

3. Úplata je splatná nejpozději do 15 dne daného měsíce. Po dohodě se zákonnými zástupci může být dohodnut i jiný termín (např. pokud jsou v daném termínu prázdniny, do doby nabytí právní moci rozhodnutí ředitelky školy).
Úplata se platí hotově pověřené pracovnici školy ved.stravování , která vystaví stvrzenku o přijetí hotovosti, nebo na účet školy. Úplatu je možno platit i na účet mateřské školy a to do 10 dne v měsíci.

4. Zákonní zástupci mohou písemně požádat o osvobození či snížení úplaty. O osvobození či snížení úplaty rozhoduje ředitelka školy. Písemná žádost se podává ředitelce
školy předem a musí obsahovat:
- komu je adresována, datum žádosti, druh žádosti (osvobození nebo snížení)
- jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště dítěte
- doložení odůvodnění (např. potvrzení odboru státní sociální podpory)
- jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště zákonného zástupce, telefonní kontakt, podpis žadatele
Osvobozen od úplaty bude rodič, který:
a) pobírá sociální příplatek a tuto skutečnost prokáže
b) pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže

5.V měsíci červenci a srpnu se v případě přerušení provozu mateřské školy úplata poměrně snižuje. Rovněž se úplata poměrně sníží v případě, je-li provoz mateřské školy přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů pro kalendářní měsíc.
Částečně bude osvobozen od úplaty zákonný zástupce dítěte, pokud dítě ze závažných zdravotních důvodů nemůže navštěvovat předškolní vzdělávání a to jen v případech, kdy nemoc dítěte bude trvat minimálně dva kalendářní měsíce a zástupce doloží lékařské potvrzení. Úplata jim bude snížena ze základní částky o 50 %. O snížení úplaty musí zákonný zástupce dítěte písemně požádat ředitelku školy na příslušném formuláři.

6. Rodiče musí dodržovat termín placení úplaty i v případě nepřítomnosti svého dítěte v mateřské škole. Opakované neplacení úplaty v termínu či nedodržení termínu úplaty může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

 

4. Ukončení předškolního vzdělávání

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35 školského zákona jestliže:
• se dítě bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
• zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy a jednání k nápravě byla bezúspěšná
• ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení
• zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady
• na žádost zákonného zástupce
• pokud zákonní zástupci chtějí ukončit docházku dítěte do mateřské školy, oznámí tuto skutečnost ředitelce a uzavřou dohodu o ukončení předškolního vzdělávání


5. Provoz mateřské školy

1. Zapsané děti jsou rozděleny do dvou tříd. Děti jsou rozděleny do těchto tříd podle věku.
2. Provoz mateřské školy je celodenní od 6.30 hodin do 16.00 hodin (škola se v 6.30 hod. otevírá a v 8.00 hod uzamyká. Kdo chodí později, zvoní. Opět se ve 14.00 hod. Otevírá a v 16.00 uzavírá), rodiče jsou povinni si dítě vyzvednout včas, aby škola mohla být v
16.00 hodin uzamčena.
3. Rodiče při příchodu předají osobně dítě učitelce nejdříve v 6.30 hodin. Provozní pracovnice jsou rovněž zodpovědné za převzetí dítěte, jen ve výjimčných případech. Rodiče mohou děti přivádět do 8.00 hodin, výjimečně lze po předchozí domluvě s učitelkou stanovit i pozdější příchod, ale jen pokud tím rodič nenaruší výchovně vzdělávací proces třídy.
4.Děti je možno vyzvednout po odpolední svačině od 14.30 hodin, dále pak podle potřeby rodičů. Odchylku od domluvené pravidelné docházky dítěte dle přihlášky je rodič vždy povinen oznámit učitelce ve třídě.
5. Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu, zpravidla 5-6 týdnů z důvodu nutné údržby, oprav a čerpání řádné dovolené zaměstnanců. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a to nejméně 2 měsíce předem.
6. Provoz může být omezen i v jiném období - např. v období vánočních svátků, v době podzimních, jarních prázdnin. Informaci o přerušení provozu v tomto případě zveřejní ředitelka mateřské školy neprodleně po projednání se zřizovatelem o rozhodnutí přerušení provozu.
7. Odchod dětí z mateřské školy v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být výslovně uveden ve Zmocnění pro odvádění dítěte z mateřské školy (jméno a příjmení konkrétní osoby, respektive vztah k dítěti - teta, babička aj.). Pouze v ojedinělých případech lze vydat dítě na základě rodičem předaného zmocnění na dobu určitou učitelce, kde je uvedeno datum, jméno a datum narození osoby přebírající dítě, podpis zákonného zástupce. Nezletilým osobám (např. sourozencům) bude dítě předáno pouze na základě písemného souhlasu zákonných zástupců – tato nezletilá osoba musí být zapsána v tiskopise "Zmocnění".
8.Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají.
9. Zákonní zástupci po vyzvednutí dítěte opustí neprodleně areál školy.
10. Nepřítomnost dítěte musí rodič, pokud je známa - předem, pokud není známa – neprodleně- nejpozději však do 7.30 daného dne, nahlásit a omluvit dítě (ústně nebo telefonicky). Rodič musí též předem nahlásit příchod či odchod z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu.
Pro omlouvání slouží sešit v šatně dětí, kde rodiče můžou dítě písemně dopředu omluvit.
11. Režim dne je stanoven tak, aby se dal pružně měnit podle činností a akcí s dětmi, trvale je stanovena doba svačinek, oběda a odpočinku dětí. Doporučujeme rodičům, aby své děti zvykaly na určitý stálý režim (např. doba vstávání, doba oběda, doba odpočinku..) i v rodině, děti se pak lépe vyrovnávají s novými a nezvyklými situacemi – lépe se adaptují, pokud se mohou opřít o určité neměnné body, které jsou jim známé.


Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí podle stanoveného školního rámcového programu probíhá v následujícím základním denním režimu:

6.30– 8.00 : doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým
pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, děti již přítomné v mateřské škole
vykonávají volně spontánní zájmové aktivity
7.45 – 8.15: průběžná snídaně
8.15 – 9.15: řízené činnosti střídané činnostmi spontánními, volnými, a individuálními
9.15 – 9.30: přesnídávka, /ovoce, čaj/ příprava na pobyt venku
9.30 – 11.30: pobyt venku
11.30 – 12.00: oběd
12.00 – 12.30: zubní hygiena, příprava na odpočinek
12.30 – 14.00: odpolední odpočinek na lehátkách
14.00 - 14.30: odpolední svačinka
14.30 - 16.00: volné a individuální činnosti

12. Rodiče vodí do školy dítě oblečené tak, aby se mohlo samostatně svlékat a oblékat (zapínání vpředu), a aby se mohlo volně pohybovat. Obuv musí být pevná, ne velká. Veškeré oblečení a obutí by mělo být označeno – hlavně u menších dětí.
Každé dítě musí mít jeden oděv do třídy a jiný oděv na pobyt venku, ve skříňce náhradní prádlo. Sledujte počasí a podle něj oblékejte děti, denně chodíme ven. Jen při silném větru, mrazu pod -10ºC, dešti a mlze, a při silném slunečním záření ven nechodíme.
Děti si v MŠ čistí zuby, proto musí mít každé dítě svůj zubní kartáček, který je potřeba asi po půl roce vyměnit za nový.
Rodiče mění dětem pravidelně pyžama.


13. Doba odpočinku – děti do spánku nenutíme, respektujeme jejich biologické potřeby, pokud děti neusnou, mohou pouze odpočívat. Starší děti mají možnost klidových her u stolečků.
14.Veškeré informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.


6. Stravování

1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.
2. Dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy, musí být předem přihlášeno ke stravování předchozího dne před nástupem nebo nejpozději v daný den do 7.30hod.
Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato. Stejný postup je při jakékoliv následující nepřítomnosti, odhlaste dítěti stravu předem, nejpozději daný den do 7.30 hodin. Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti (nejčastěji nemoci) nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít a to v době od 11.30 do 11.45 hodin do výdejny
stravy (kuchyňky). Jídlo, které se vyzvedne, je určeno k přímé spotřebě! Déle se nesmí jídlo uchovávat a je z hygienických důvodů zlikvidováno. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti, pak musí rodič stravu odhlásit. Pokud rodiče své dítě ze stravy včas neodhlásí, jsou povinni stravu zaplatit. Přihlášky a odhlášky provádějte osobně nebo telefonicky do mateřské školy na telefon: 577452396, 607 035 895, 725 777 049
Dle vyhlášky 107 o školním stravování a § 119 zákona 561/2004 Sb., ( školský zákon) se uskutečňuje stravování dětí v době jejich pobytu ve školce. To znamená, že pokud rodič dítě vyzvedně mimořádně po obědě, ztrácí dítě nárok na odpolední svačinu bez náhrady mzdy.
3. Rodiče si můžou vždy na začátku měsíce do 7.30 hod. dohodnout změnu stravy / např. snídaně, oběd…./
4. Rodiče uhradí stravu hotově v kanceláři školní jídelny, nebo na účet.Veškeré informace k platbě poskytne vedoucí školního stravování. O platbě stravného a úplaty jsou rodiče informování vždy nejméně čtrnáct dnů dopředu. Rovněž na začátku školního roku obdrží rozpis
plateb.
5.Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.
6.Děti si na pitný režim přinesou z domova svůj vlastní hrníček, který bude označený tak, aby si ho samy poznaly.

7. Obsah předškolního vzdělávání

1. Mateřská škola je druhem školy, předškolní vzdělávání zajišťují pedagogičtí pracovníci s odborným vzděláním.
2. Vyučovacím jazykem je jazyk český.
3. Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu (dále ŠVP PV), který je zpracován podle podmínek školy a v souladu se státním Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
4. ŠVP PV vydává ředitelka školy a je zveřejněn na přístupném místě ve škole. Do ŠVP PV může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Každá třída pracuje podle vlastního třídního programu, který vychází ze školního programu. Rodiče mohou na vyžádání ve třídách do třídního programu nahlédnout. Dále jsou pravidelně seznamování s tématy pomocí nástěnek.
5. Ve škole vzděláváme všechny děti ve všech oblastech výchovy: tělesné, pracovní, estetické -(hudební, výtvarné), rozumové -(poznávací, jazykové, matematické) a mravní, přiměřeně jejich věku, vývoji a schopnostem.
Děti, které od nás odcházejí z důvodu nástupu k povinné školní docházce, jsou na vstup do základní školy po všech stránkách rozvíjeny. Pokud dítě není na vstup do ZŠ z jakýchkoliv důvodů připraveno, učitelky doporučí zákonným zástupcům pro dítě odklad školní docházky.
6. Pobyty dětí venku se realizují podle počasí většinou na školní zahradě, v okolí MŠ -(vycházky v okolí, hřiště a sportovní plochy v okolí) nebo v menší míře i tematickými návštěvami vzdálenějších míst – Raková, (výstavy, vystoupení, seznamování se s okolními Mateřskými školami).
7. Škola je zaměřena všeobecně. Podporuje však ekologickou výchovu a výchovu ke zdravému životními stylu.
8. Škola organizuje dle zájmu rodičů i jiné aktivity, které zajišťují jiné subjekty a které jsou úplatné (předplavecký výcvik, divadelní vystoupení, školy v přírodě). Tyto aktivity nejsou pro děti povinné, o jejich účasti rozhodují rodiče.

 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví


Citace vyhlášky: Vyhláška č. 14/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.,
§ 5 Péče o zdraví a bezpečnost dětí

(1) Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.
(2) K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše
a) 20 dětí z běžných tříd, nebo
b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

(3) Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené
a) v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo
b) v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.

(4) Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.
(5) Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.
(6) Výjezdy mimo MŠ – v případě výjezdu na akce konané mimo MŠ rodič souhlasí s použitím dopravních prostředků ( vlak, autobusy ČSAD, MHD, apod.) V případě jednodenního výjezdu obou tříd na akce ( divadlo, filmové představení apod.) není možné umístnit dítě neúčastnící se výjezdu ( pozdní příchod, zdravotní komplikace ) v MŠ. V takové případě si rodiče nechávají dítě doma.

1. Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají v plné míře pedagogické pracovnice a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte,nebo jím pověřené osobě.

2. Při vstupu do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim tzn. že se rodiče mohou s ředitelkou a třídními učitelkami dohodnout na nejvhodnějším postupu.

3. Rodiče jsou povinni po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy předávat děti učitelkám do tříd osobně. Nestačí dítě pouze doprovodit pouze ke vchodu do MŠ, s tím, že už dojede samo. V takovém případě by MŠ nenesla odpovědnost za bezpečnost dítěte.
Jiné osoby než zákonní zástupci dítěte mohou vyzvednout jen na základě písemného svolení zákonných zástupců (celoroční svolení ve Zmocnění, pro ojedinělé případy – formulář s iniciály zmocněné osoby s datem platnost a s podpisem zákonného zástupce ). Rodiče jsou tímto vědomi, že podle § 9 zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, mají nezletilí způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřeně rozumové a volní vyspělosti odpovídají jejich věku.

4. Do mateřské školy mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení, přetrvávající rýma, červené spojivky očí a podobné příznaky jsou příznaky nemoci, i když děti nemají teplotu! Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu a i na učitelky. V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky jako jsou kapky proti kašli, dávkovací spreje do nosu proti rýmě apod. Pokud bude rodič trvat na převzetí evidentně infekčně nemocného dítěte, budeme požadovat potvrzení od dětského lékaře dítěte o bezinfekčnosti.
Při předání dítěte učitelce sdělí rodiče pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o problémech, které mělo předešlý den či noc.
Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy!
Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned ředitelce školy popřípadě učitelce (neštovice, žloutenka, mononukleóza, výskyt dětských vší aj.) .

5. Škola není na izolaci nemocného dítěte od kolektivu zařízena ani stavebně ani personálně, a proto v případě zjištění příznaku nemoci u dítěte okamžitě telefonicky informujeme rodiče a požadujeme jeho vyzvednutí z kolektivu.

6. V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření (rtg. aj.). Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně.
Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.
Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.
Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět.

7. Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz). Pokud to podmínky nedovolují, ven s dětmi nevychází.


9. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi

Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví stanoví platná školská pracovněprávní legislativa.
Při specifických činnostech, např. sportováních činnostech nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k mateřské škole.
Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

a) přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích
• děti se přesunují ve skupině, a to nejvýše ve dvojicích
• skupina zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci
• skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky
• vozovku skupina přechází pouze na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze, když není vyznačen přechod pro chodce, dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti skupiny
• při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč

b) sportovní činnosti a pohybové aktivity
• před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy neb o probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
• pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

c) pracovní a výtvarné činnosti
• při aktivitách rozvíjející zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, j jako jsou nůžky, nože kladívka apod., vykonávají práci s těmito nástroji výhradně pedagogičtí pracovníci školy – děti používají nůžky a nože pouze zakulacené

 

10. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně zdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejích věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitivy zdravého životního stylu.

V rámi prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, popřípadě za pomoci školských poradenských zařízeních.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.
9. Osobní věci dětí rodiče přinesou označené (pyžamo, papuče, teplákovou soupravu pro pobyt venku, tepláky či zástěrku pro pobyt ve třídě, hygienické potřeby dle požadavku učitelek). Doporučujeme věci podepsat, zvláště u nejmladších dětí. Předejdete tak záměně osobních věcí. Každé dítě musí mít jiné oblečení do třídy a jiné pro pobyt venku. Oblečení je uloženo v šatně v přihrádkách označených značkou dítěte. Doporučujeme dát menším dětem do přihrádky i náhradní spodní prádlo. Mateřská škola zajišťuje výměnu lůžkovin 1x za 3 týdny, výměnu dětských ručníků týdně, dle potřeby i častěji. Každé dítě má svůj kelímek, kartáček označený jménem dítěte.
V celém objektu školy je přísný zákaz kouření a to v souvislosti s § 8 a 9 zák. č. 379/2005 Sb.


11. Další práva a povinnosti rodičů

1. Rodiče mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí. Rodiče jsou průběžně a podle potřeby informováni na schůzkách pro rodiče nebo na informační nástěnce školy. Styk rodičů s učitelkami je umožněn denně při předávání dětí, s ředitelkou kdykoliv po předchozí domluvě.

2. Rodiče mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech, týkajících se vzdělávání dětí.

3. Rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem, týkajících se vzdělávání dětí.

4. Projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy

5. Rodiče mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

6. Rodiče jsou povinni na vyzvání ředitelky školy osobně se zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání dítěte.

7. Rodiče jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

8. Rodiče jsou povinni oznamovat škole údaje do školní matriky (evidence dětí), která obsahuje : jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovnu dítěte, dále jméno a příjmení, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonní spojení zákonného zástupce dítěte. S tím souvisí i povinnost oznámit v průběhu celé docházky dítěte do mateřské školy každou změnu, týkající se dítěte či zákonného zástupce (např. změna adresy, příjmení, svěření dítěte do péče, telefonní kontakt).

9. Přivítáme jakýkoliv způsob spolupráce s rodiči, nápady, návrhy, připomínky i kritiku.

10. Pokud rodič nebude dodržovat Školní řád (např. závažným způsobem opakovaně narušovat provoz mateřské školy - opakovaně pozdě vyzvedávat dítě z MŠ v době po ukončení provozu MŠ), může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do MŠ.12. Práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

1. Na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností, dovedností, nadání
2. Na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi, na soukromí
3. Na poskytování ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky
zranit.
4. Na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví
5. Na zvláštní péči a výchovu v případě postižení
6. Může a nemusí se účastnit aktivit nabízených paní učitelkou
7. Svým chováním neruší ostatní při jejich činnostech, když si zvolíme činnost jinou
8. Respektuje pravidla vzájemného soužití
9. Vyjadřuje svůj názor, učí se naslouchat jiným

 

13. Práva a povinnosti pedagogů a zaměstnanců školy

Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci. Rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy. Učitel je povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.


14. Pravomoci ředitele

Ředitelka mateřské školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže:
- se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
- zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
- ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení
- dítě nezvládne adaptační program MŠ ve zkušební době/ zpravidla 3 měsíční/

 

15. Zacházení s majetkem školy

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.
Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlékání dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickým zaměstnanci školy týkající se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkající se stravování dítěte.

 

16. Odložené věci v MŠ

MŠ nedopovídá za věci odložené rodiči či osobami pověřenými doprvovdem dětí ( tašky, deštníky, mobilní telefony, autosedačky, kočárky, kola, apod. ) a dále neodpovídá ani za hračky a šperky dětí přinesené z domova ( prstýnky, řetízky, korálky atd. ). Ty z bezpečnostních důvodů do MŠ nepatří.
Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásit tuto skutečnost neprodleně učitelce nebo ředitelce školy.

V objektu a areálu MŠ je zkázáno vylepování či jakékoliv šíření letáků a pozvánek na akce.
Výjimkou jsou letáky na akce MŠ, akce, ktkeré pořádá zřizovatel MŠ-obec Zádveřice-Raková, a akce ZŠ Zádveřice-Raková.
17. Závěrečné ustanovení
Školní řád a jeho dodržování je závazné pro rodiče (zákonné zástupce dítěte) a zaměstnance školy.
Tento školní řád vstupuje v platnost dnem jeho vyhlášení - 1. 9. 2014

 

Ředitelka mateřské školy
Ilona Šimečková

 

 

Nejoblíbenější články

eu 2017

Přihlásit se

Můžete se přihlásit, nebo Vytvořit účet